Etkinlik Amaç ve Kapsamı

Etkinlik kapsamında okul psikolojik danışmanı adaylarının siber kimlik, bağımlılık ve zorbalık konularında derinlemesine bilgi kazanmaları ve edindikleri bu bilgileri öğrencilerine, meslektaşlarına ve velilere aktarabilmeleri için uygun dijital teknolojiyi etkili, verimli ve çekici biçimde kullanabilme becerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda proje sonunda daha fazla öğrenci, veli ve okula ulaşabilmek ve projenin yaygın etkisini arttırabilmek için çeşitli illerden ve farklı üniversitelerden seçilecek 40 okul psikolojik danışmanı adayı sürece dahil edilecektir.

Uygulama sürecinde farklı disiplinlerden (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE), PDR ve Hukuk) alanında uzman akademisyenler ile, siber kimlik, güvenli internet kullanımı, medya okuryazarlığı, siber bağımlılık ve zorbalık konularında eğitimlerle birlikte bu içerik alanlarına odaklanarak afiş, animasyon, dijital hikâye ve video materyal geliştirmeye yönelik uygulamalı etkinlikler ve atölye çalışmaları yürütülmesi planlanmaktadır. 

Yapılması planlanan etkinliğin önceliği içerik aktarımı ile farkındalık geliştirmenin ötesine geçerek kuramsal bilgi ve uygulama bilgisinin gerçek yaşam durumları ile bütünleştirilerek uygulamaya aktarılabilmesidir. Söz konusu süreçte okul psikolojik danışmanı adaylarının mesleğe atıldıklarında kendi okul bağlamlarında kullanabilecekleri materyalleri akademisyenler ve rehberler eşliğinde işbirlikli biçimde geliştirmelerine odaklanan atölye çalışmaları planlanmaktadır. Dahası tasarlanan etkinlik programı süresince okul psikolojik danışmanı adaylarının yeni teknolojileri bilme, kullanımını öğrenme, etkili materyal geliştirebilme, geliştirilen materyali eğitim-öğretim sürecine kaynaştırabilme ve söz konusu materyalleri uygun koşullar için değerlendirebilmeye ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Süreç boyunca karma araştırma yaklaşımına uygun olarak katılımcılardan veriler toplanacaktır. Yapılan görüşmelerle ve süreç başında ve sonunda uygulanan veri toplama araçları ile okul psikolojik danışmanı adaylarının siber kimlik konusundaki bilgi, algı, tutum ve farkındalık düzeylerindeki değişimin, etkili materyal geliştirebilmek ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarındaki gelişmenin yanı sıra uygun teknolojiyi seçmeye/uygulamaya ilişkin öğretim becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir. 


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM